ราชมงคลพระนคร จับมือมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เพิ่มคุณภาพบัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ณ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพและการยกระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาและ คณาจารย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและได้แรงงานตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *