ราชมงคลพระนคร คว้าที่ 1 คลังความรู้งานวิจัย พร้อมเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา สู่ ม.ดิจิทัล

 

          “จากผลการจัดอันดับคลังความรู้งานวิจัยระดับโลก (Ranking Web of Repositories) โดยเว็บโบเมตริกส์ (Webometrics) ประเทศสเปน ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) อยู่ในอันดับสองของประเทศ และเป็นอันดับที่หนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) และอยู่ในระดับที่ 66 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยฯ ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยคุณภาพของประเทศ” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าว

          รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนแบบ Smart Classroom รวมทั้งการจัดเก็บคลังความรู้ด้านวิชาชีพในรูปแบบดิจิทัล ข้อมูลด้านการวิจัยและด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่ายบนพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)  โดยจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติด้วย  กลยุทธ์ 3P ประกอบด้วย 1. ความเป็นผู้นำที่ปฏิบัติจริง (Practicality) การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.ความเป็นผู้สร้าง (Profitability) การสร้างความมั่งคั่งให้องค์กรจากการสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา การบ่มเพาะธุรกิจ ฯลฯ 3.ความเป็นผู้ให้ (People Connectivity) การเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร และร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ทั้งนี้เพื่อขยายขีดความสามารถในการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้รองรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0 ตามนโยบายของภาครัฐ มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ เพื่อตอบสนองภาคผลิตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการของประเทศ ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยังมุ่งเน้นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคต เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล หรือการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 4.0 (IDIR) ซึ่งเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ทั้ง 9 คณะ โดยภายในสถาบันแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1.Big Data Analytics ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางตลาด เช่น การทำโพลผลสถิติต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 2.Mobile Application การทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าสมองกลขนาดเล็กไปฝังอยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และมีการควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.Automation / Industrial Robotics การพัฒนาระบบอัตโนมัติและแขนกล 4.Human Robotics ในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแนวคิดผลิตหุ่นยนต์ช่วยสอนหนังสือ  5.Green Technology หรือเทคโนโลยีสีเขียว โดยมีรถยนต์ไฟฟ้ารักษาพลังงานต้นแบบคันแรกของราชมงคลพระนครเป็นคันแรกนำร่องโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *