นักศึกษา-อาจารย์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ต้อนรับ Prof. Diana Tuulik จาก TTK University of Applied Sciences      ประเทศเอสโตรเนีย โดยเข้าเยี่ยมชมคณะและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสิ่งทอกับอาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *