12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์อินทนิล และเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นอินทนิล ราชมงคลพระนคร ภายใต้กิจกรรม “12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเปิดกิจกรรม 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อพ่อ ณ โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆนี้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *