นักศึกษาสื่อสารมวลชนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ผลิตหนังสั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

s__67190801

สื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร ผงาด! โกอินเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ผลิตหนังสั้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 ราย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ “18th ASEAN-Korea Future-Oriented Youth Exchange Program” โดยโครงการดังกล่าว จะคัดเลือกเยาวชนจากประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 80 คน มาร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม และสร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดอนาคต เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของกลุ่มประเทศอาเซียนในประชาคมโลก ภายใต้หัวข้อ “ASEAN – KOREA Youth,Capturing Seoul on Film”

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 6 วัน แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 10 ทีม เดินทางทัศนศึกษาไปรอบๆ กรุงโซล เพื่อถ่ายภาพสิ่งที่ต้องการจะรู้ ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับกรุงโซล และนำมาออกแบบ จัดทำเป็นผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที นำมาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

อนึ่ง นักศึกษา 8 คน จากประเทศไทย ได้แก่นักศึกษาจาก มศว. มรภ.จันทรเกษม มรภ.พระนคร และ ม.ราชมงคลพระนคร สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านการคัดเลือกได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 คน คือ 1.นางสาวลภัสรดา บำรุงนุรักษ์ (นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 12) และ2.นายวิศว ทองกลิ่น โดยทั้งสองคนเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *