ราชมงคลพระนคร ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย ชิงรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย”

 

aw-01-1

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่ 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 โดยจะมีการมอบโล่รางวัลให้กับเยาวชน เพราะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากเรามีการผลักดัน ส่งเสริมเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนดี และอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ฯลฯ จะเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีความสุข ราชมงคลพระนครจึงตระหนักถึงความสำคัญร่วมส่งเสริมเยาวชนไทย โดยค้นหาเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนทำความดีมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ทำดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นพลังสร้างสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อธิการบดี กล่าวต่อว่า จึงเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัล “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2559 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล รวม 18,000 บาท โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมสำเนาหลักฐาน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/goodkidsaward หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6934, 061-419-8189

aw-02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *