“สายฟ้า” รถยนต์ไฟฟ้าฟ้าอนุรักษ์พลังงาน

pic3

รถยนต์ไฟฟ้าฟ้าประหยัดพลังงาน ผลงานนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับและตอบโจทย์เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจุดเด่นคือเป็นรถที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางเสียง หรือทางอากาศ เนื่องจากในระหว่างการสตาร์ทรถหรือการขับขี่ เครื่องยนต์จะมีความเงียบ ทั้งนี้ภายในหน่วยงานมีการโหวตคัดเลือกการตั้งชื่อรถยนต์คันดังกล่าว มีผู้เสนอชื่อ 1. “สายฟ้า” โดยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 2. “ยนต์ระพี” โดยผศ. ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  3. “พลังรักษ์” โดยนายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้าฟ้าประหยัดพลังงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคือ “สายฟ้า” ซึ่งภายในหน่วยงานนำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการดี มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการคัดเลือกชื่อครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *