2 นศ. สุดเจ๋ง รับทุน “เรียนดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์”

s__66838671-2

เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2559 นายพิชัย ชุณหวชิร ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ พร้อมผู้บริหารของธนาคาร เข้ามอบทุนการศึกษาเรียนดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับนายอุกกฤษฏ์ แพลือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และนางสาวศิรินุช หอเยี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

s__66838671-1

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กล่าวถึงการมอบทุนครั้งนี้ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน สร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน (Character Building) อันได้แก่ การสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม (Social Awareness) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสา ที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เตรียมพร้อมเพื่อให้มีความสามารถปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม นำความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในระยะยาว และการมอบทุนครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการส่งเสริมเยาสวชน โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติในการรับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559-2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6053 หรือดูรายละเอียดที่ www.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *