เตรียมความพร้อม Sounds of Love

16102

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8 แห่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *