ราชมงคลพระนคร ร่วมมือ โรเบิร์ต บ๊อช บริษัทอันดับ 1 ด้านระบบแมคคาทรอนิค พัฒนาการศึกษาสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

s__7356444

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและการบริการชั้นนำของโลกจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสอดคล้องกับโลกยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ความร่วมมือในเบื้องต้นจะเป็นการเปิดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่โรงงานของบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงความของการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันสถานประกอบการจะได้บุคลากรรุ่นใหม่ที่สามารถปฏิบัติงานได้เหมาะสมตามลักษณะงานและทำงานได้ทันทีภายหลังสำเร็จการศึกษา

s__7372827 s__7356446 s__7356445 dsc_7149 dsc_7123 dsc_7122 dsc_7114 dsc_7113 dsc_7111 dsc_7108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *