ราชมงคลพระนครลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

mou_8620
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ นาง ลู เจิน หลิง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุงฮวา ประเทศไต้หวัน โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.เกษม เขษมพุฒเรืองศรี ตัวแทนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมด้วยอาจารย์จากคณะต่างๆให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการข้อตกลงการจัดหลักสูตร 2+2 ร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

mou_7428mou_871mou_4024mou_6664mou_3941mou_3447
mou_528
mou_7491mou_6438mou_6734

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *