รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *