ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99

• ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

• คู่มือการเข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ “เข้าสู่ระบบ” ของ ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *