บันทึกข้อตกลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย

dsc_3691

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาลวดลายผ้า และผลิตภัณฑ์ไหมไทย กับ กรมหม่อมไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.อาภาพรรณ ยุเหล็ก คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และออกแบบแฟชั่น ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานงานผ้าไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การเพิ่มพูนทักษะ โดยการนำภูมิปัญญาด้านหม่อมไหม ไทยในแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์และพัฒนาต่อยอด ผ่านกระบวนการออกแบบ สร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากต้นทุน ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มึความเป็นเอกลักษณ์ การบูรณาการการเรียนการสอน ทักษะด้านการออกแบบ

dsc_3685 dsc_3677 dsc_3676 dsc_3674 dsc_3641 dsc_3660 dsc_3629

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *