ราชมงคลพระนครเปิดอบรมพระพุทธศาสนา หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ภาคที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ และเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันจันทร์–พุธ เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองศิลปวัฒนธรรม โทร. 02-665-3777 ต่อ 6624, 6235 หรือ http://cul.offpre.rmutp.ac.th/wp/

Banner-Vitantasa-1140x450px

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ และพัฒนาบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการใช้ธรรมะ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานที่โปร่งใส ปลอดการทุจริตและปลอดจากการประพฤติมิชอบทางราชการ ซึ่งทำให้เกิดผลดีต่อตัวผู้ปฏิบัติ สังคมและประเทศไทย
สำหรับหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ เป็นหลักสูตรการฝึกธรรมะเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปทั้งในด้านศีลธรรมและจิตใจ ส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง จากพระภิกษุสงฆ์และผู้เชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย ยังได้จัดตั้งศูนย์พลังจิตตานุภาพ (เทเวศร์) นับเป็นสาขาที่ 176 เปิดสอนในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร) เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป รศ.สุภัทรา กล่าวปิดท้าย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *