คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://arch.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *