พัฒนาบุคลากร-นศ. สู่อุตสาหกรรม 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง MOU มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา บุคลากรและการวิจัยหวังตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0

dsc_5716-edit

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี    ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เข้าร่วมบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

dsc_5623-editdsc_5691-editdsc_5703-edit

รศ.สุภัทรา กล่าวว่า ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ กับสจล. มีแนวทางที่จะพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกัน โดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม เพื่อการเริ่มต้นโครงการ Mega project เฉพาะด้านดิจิตอลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในเชิงลึก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างบุคลากรของประเทศให้เป็นนักปฏิบัติรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้านฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสถาบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิตอลและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 ) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จัดให้มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและระบบห้องสมุดที่มีอยู่ทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นได้รับการใช้ประโยชน์สูงสุด “การบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม โดยมีกำหนดเวลา 5 ปี ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

dsc_5713-editdsc_5794-editdsc_5804-edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *