ราชมงคลพระนคร ร่วมงานเลี้ยงรับรอง บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย หวังดันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พัฒนางานบริการวิชาการระดับชาติ

s__63520798

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และได้มีโอกาสพบปะ Mr.John Abbott ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเชลล์สำนักงานใหญ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยพัฒนา และผู้แทนพันธมิตรของเชลล์ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อนึ่ง บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สมควรได้รับโอกาสในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเอง ให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข เชลล์จึงได้ริเริ่มโครงการ “Make Life’s Journey Better” เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและทักษะทางอาชีพทางด้านเครื่องยนต์ให้กับพนักงานของเชลล์ที่ทำงานด้านบริการรถยนต์ โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาฝีมือ ให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างเสริมความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความต้องการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมมอบความรู้ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีบริการของเชลล์ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของการถ่ายทอดทักษะวิชาชีพด้านรถยนต์ จับมือเป็นพันธมิตรทางวิชาการในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวร่วมกัน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้จากโครงการมูลนิธิมีชัยพัฒนา ซึ่งก่อตั้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ณ บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีแนวการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่พัฒนาในทุกๆด้าน ทั้ง ร่างกาย ความคิด อารมณ์และจิตวิญญาณ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข “Bamboo School โรงเรียนสอนการเรียนรู้ตลอดชีวิต” นับเป็นการสร้างโอกาสและเปิดโลกทรรศน์ที่กว้างขึ้นให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างยิ่ง

ที่มา : ว่าที่ร้อยตรี วุฒิชัย เหมาะใจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *