ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์สองราชมงคล

s__56221785

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ประพัฒน์ สีใส (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และนายอภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด (ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) พร้อมด้วยบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า) นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) นางประดิษฐา นาครักษา (ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) พร้อมด้วย หัวหน้างานทุกงาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการหน่วยงานให้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

กำหนดการ เริ่มด้วย คณะฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และรับฟังการบรรยาย เรื่อง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานทุกงาน และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

อนึ่ง ประวัติความเป็นมาของ กองพัฒนานักศึกษา (กพศ.) เป็นหน่วยงานระดับกอง (1 ใน 6 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2542 ชื่อเดิมคือ กองกิจการนักศึกษา สถานที่ตั้งตึกสำนักงานธิการบดี ชั้น 2 ภายในบริเวณวิทยาเขตเทเวศร์ เลขที่ 399 ถนนสามเสน (เทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2665-3777 ต่อ 6051 , 6053

ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานระดับกอง ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้กำกับดูแล จัดตั้งเป็นกองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อ กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา งานกีฬา และ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *