พิธีเปิดโครงการ”เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ”เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการปลูกไทย…ในแบบพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

img_7528 img_7526 img_7506 img_7397 img_7452 img_7448 img_7444 img_7438 img_7432 img_7430 img_7421

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *