รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เปิดรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่างทางวิชาการ และข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือติดต่อขอรับพร้อมยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2559 ในเวลาราชการ

ประกาศการรับสมัคร

ใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *