หารือการจัดกิจกรรมเสวนา “โครงการนโยบายประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

s__24150026

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำคณะนายทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการทหารบก เข้าพบ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เพื่อหารือการจัดกิจกรรมเสวนา “โครงการนโยบายประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *