“สานใจเยาวชนไทย…เพื่อเกาะปูยู” กิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนองพระราชดำริอย่างยั่งยืน

s__60858443

ม.ราชมงคลพระนคร จับมือ 6 สถาบัน จัดโครงการ “สานใจเยาวชนไทย…เพื่อเกาะปูยู” จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนองพระราชดำริอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ในนามของ เครือข่าย 6 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน / มทร.พระนคร / ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี / ม.สยาม / มรภ.สวนสุนันทา และ ม.อีสเทิร์นเอเซีย) ได้จัดโครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด..เสริมภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมในโครงการได้แก่ การให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตชุมชน และสร้างรายได้เสริม โดยครั้งนี้ได้ทำการสอนการทำขนมปั้นขลิบใส้ปลาให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนเกาะสาหร่าย และชุมชนเกาะปูยู พร้อมกันนี้ได้นำอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา และของเล่นเสริมปัญญาไปมอบให้โรงเรียนตันหยงกาโบชัยพัฒนา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย อันเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางภาษาประจำชาติให้แก่นักเรียน เพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม

อนึ่งโรงเรียนตันหยงกาโบชัยพัฒนา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มูลนิธิชัยพัฒนาสร้างขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนบนเกาะปูยู โดยทรงมอบทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงเรียนทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อปี 2557 เครือข่าย 6 สถาบัน ได้ทำโครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู ครั้งที่ 1 และสร้างห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ให้โรงเรียนนี้มาแล้ว จึงเป็นโครงการที่ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและนับเป็นโอกาิันดีในการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของทั้ง 6 สถาบัน
ที่มา : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *