ร่วมโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

s__9945150

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการการประกวดภาพยนตร์สั้น  รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนออันตรายและโทษที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนำไปใช้รณรงค์สร้างความรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

s__9945152

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *