ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยนแดนอิเหนา

73959

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมโครงการ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic Students ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 สำนักงานอธิการบดี เมื่อ 20 กันยายน 2559 โดยนักศึกษาดังกล่าวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้านเทคนิคการพูดภาษาไทย การเรียนนาฎศิลป์ไทย อาหารไทยและเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ ตลอดจนทัศนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *