รับสมัครนักศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครโควตาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้สนใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 02-665- 3777 ต่อ 6305 ขยายเวลา ถึง 15 ตุลาคม 2559

%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *