มอบทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร

 

s__5357632         รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบทุนให้แก่นักศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร” จำนวน 186 ทุน รวมมูลค่า 1,743,00 บาท เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติและสนับสนุนผู้มีผลการเรียนดี เมื่อวันที่20 กันยายน 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

dsc_9615%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%9e-_6631dsc_9598dsc_9652 %e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%9e-_2120 %e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%9e-_6532%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%9e-_3237 %e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%9e-_6164

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *