กองวิเทศสัมพันธ์กับกิจกรรมดีๆในงานเสวนาวิชาการ

ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน เข้าร่วมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “Do worker Layoffs influence Corporate Investment: New global evidence” ในวันที่ 19 ก.ย. 59 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สนใจเข้าร่วมติดต่อ กองวิเทศสัมพันธ์ โทร 02 665 3777 ต่อ 6600-1

Poster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *