ศิษย์ราชมงคลพระนคร น้อมเคารพบูชาครู

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการไหว้ครูประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร โดยมีนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ นักศึกษาชาวจีน ชาวภูฏาน เนเธอร์แลนด์ และชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย

DSC_4344 DSC_4346 DSC_4377 DSC_4387 DSC_4390 DSC_4399 DSC_4410 DSC_4446 DSC_4447 DSC_4482 DSC_4483 DSC_4486

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *