แสดงนิทรรศการ

พันธุกรรมพืช_8133
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสนองโครงการพระราชดำริฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพันธุกรรมพืชเพื่อการอนุรักษ์ ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคีโนโลยีราชมงคลพระนคร

11444พันธุกรรมพืช_2581 88888888888 777 555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *