หลักสูตรยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

168314

หลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลกเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนและเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge)

สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

1.หลักสูตร English Enhancement Course ฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง (3,500 บาท)
แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม
#กลุ่มที่ 1 เรียนทุกวันจันทร์-พุธ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น
#กลุ่มที่ 2 เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 8 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น

2.หลักสูตร Intensive English ฝึกอบรมจำนวน 25 ชั่วโมง (3,000 บาท)
(เฉพาะนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ)
เรียนทุกวันจันทร์-พุธ ระหว่างวันที่ 5 – 28 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา16.00-18.00 น
3.หลักสูตรเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC ฝึกอบรมจำนวน 48 ชั่วโมง (3,700 บาท)
เรียนทุกวันพฤหัสบดี – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น

**สามารถชำระเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร) เลขที่บัญชี 880-7-17744-2
**ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินกลับมายังสำนักงานบริการวิชาการแก่สังคม โทรสาร 02-282-9711 E-Mail : tassaneeya.nu@rmutp.ac.th
**หรือสมัครและชำระเงินได้ที่งานบริการวิชาการ ห้อง 2213 อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมัครได้ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3555 ต่อ 2310 หรือ 087-031-4045 พี่บี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *