สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้องานในปีนี้ที่ว่า“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร คณาจารย์ และได้รับเกีรยติจาก คุณสัญญา คล่องในวัย เป็นวิทยากรบรรยายร่วมถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ชมพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG_6088 IMG_6064IMG_6076 IMG_6070 IMG_6066 IMG_6029 IMG_6012 IMG_5952IMG_5852IMG_6149

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *