ราชมงคลพระนคร รับน้องสร้างสรรค์ “จิตอาสา พาน้องทำดี”

DSC_4113

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง แต่ปัญหาที่พบบ่อยครั้งจากกิจกรรมนี้ คือความรุนแรง ไม่มีกฎระเบียบควบคุม บางครั้งกลับกลายเป็นการสนองความต้องการของรุ่นพี่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “จิตอาสา พาน้องทำดี” และเป็นการขานรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ

DSC_3511-
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา พาน้องทำดี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มนักศึกษารวมถึงรุ่นพี่และคณาจารย์ ปลูกจิตสำนึก ฝึกฝนวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษา จำนวน 1,500 คน รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาทิ นักศึกษาภูฏาน นักศึกษาเยอรมัน นักศึกษาอินโดนีเซีย ฯลฯลงพื้นที่เพื่อทำจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณ ชุมชนวัดโสมมนัส ชุมชนนางเลิ้ง วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) นอกจากกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยยังได้ทำหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 (Creative Activity Lists for Freshmen 2016) โดยกำหนดเกณฑ์และมาตรการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ ไม่ใช้วิธีบังคับ กดดัน, ให้การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และสามารถจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยยังจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องเข้าสำรวจการจัดกิจกรรมรับน้องทุกวัน หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวจะมีการสั่งระงับกิจกรรมทันที
อย่างไรก็ตามประเพณีการรับน้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กันในหมู่คณะ หากทุกคนเคารพกฎระเบียบและให้เกียรติซึ่งกันและกัน สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ โทร: 02-665-3777 ต่อ 6051

DSC_3490-editDSC_3447-edit DSC_3485-edit DSC_3492-edit DSC_3496-edit DSC_3497-edit DSC_3504-edit DSC_3534-edit DSC_3539-edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *