ราชมงคลพระนคร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

DSC_2821-edit

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

DSC_2393 DSC_2397 DSC_2407 DSC_2410 DSC_2415 DSC_2417 DSC_2423 DSC_2430 DSC_2434 DSC_2447 DSC_2452 DSC_2455 DSC_2463 DSC_2519 DSC_2548 DSC_2608 DSC_2659 DSC_2664 DSC_2672 DSC_2694 DSC_2695
DSC_2826
DSC_2844 DSC_2845

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *