ราชมงคลพระนครจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2559

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 ในวันที่ 2-3 สิงหาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแก้ไขเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงได้ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคย เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ โดยการฝึกซ้อมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความชำนาญ คุ้นเคย ทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมไปถึงได้เรียนรู้วิธีการหนีเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรหากเกิดเหตุการณ์จริง ซึ่งจะช่วยในการลดปริมาณจำนวนผู้เสียชีวิตได้ การซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยยังเป็นไปตามกฎกระทรวง ในการกำหนดมาตรฐานการบริการ และดำเนินการด้านความปลอกภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 และให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ได้มีการอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้หน่วยงานราชการ และภาคส่วนอื่นๆปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สำหรับการฝึกซ้อมจะดำเนินการในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เทเวศร์ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 351 คน และในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เขตพณิชยการพระนคร มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 214 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *