โครงการ mega project “สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับการเสนอโครงการ mega project

“สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0”

DSC_4772

จากการนำเสนอ ข้อมูลโครงการ mega project ขนาดใหญ่ เกี่ยวกับการแผนการจัดตั้งสถาบันใหม่ภายใต้ชื่อ “สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0” ต่อนายอินทรายุทธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณด้านการศึกษาเขต 3 สำนักงบประมาณ ซึ่งให้ความสนใจต่อโครงการและแนะนำผลแนวทางการดำเนินงานต่อผู้รับผิดชอบโครงการและทีมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัทเอกชนจำนวน 4 แห่ง เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน โดยบริษัทเอกชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

  1. บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด
  2. บริษัท คูก้า โรโบติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  3. บริษัท เฟสโต้ จำกัด
  4. บริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด

บริษัททั้ง 4 แห่ง นับเป็นบริษัทชั้นนำในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวทางที่จะประสานความร่วมมือกับบริษัทเอกชนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ mega project ขนาดใหญ่ คือ สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ) และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ (ผู้ช่วยอธิการดี) รวมถึงทีมยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

โดยปัจจุบัน โครงการ mega project “สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0” อยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและการสร้างความร่วมมือเพิ่มเติม กับมหาวิทยาลัยในเยอรมัน และมหาวิทยาลัยฯ กำลังอยู่ระหว่างการทำแผนในการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมที่อาคารเครื่องจักรกลอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และแผนในการตั้งสถาบันใหม่

ส่วนในอนาคต สถาบันสหวิทยาการดิจิตอลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 (Input-process-output-impact) จะพัฒนานวัตกรรมบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและเกิดเป็นศูนย์บริการวิชาการขนาดใหญ่ ในการตอบสนองความต้องการของประเทศ เพื่อตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

DSC_4771 DSC_4787 DSC_4774 DSC_4776 DSC_4777 DSC_4779 DSC_4782 DSC_4783 DSC_4785 DSC_4789 DSC_4790 DSC_4791 DSC_4794 DSC_4798 DSC_4800 DSC_4802

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *