ปลอดรุนแรง ปลอดอบายมุข

รับน้องคหกรรม_3567
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ตามคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ 2016 ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดความสามัคคี และสร้างวัฒนธรรมการรับน้องรูปแบบใหม่ ปลอดความรุนแรง ปลอดอบายมุข ณ ห้องประชุมโชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับน้องคหกรรม_9917 รับน้องคหกรรม_1198 รับน้องคหกรรม_1215 รับน้องคหกรรม_1418 รับน้องคหกรรม_1503 รับน้องคหกรรม_1520 รับน้องคหกรรม_1738 รับน้องคหกรรม_1746 รับน้องคหกรรม_1760 รับน้องคหกรรม_1830 รับน้องคหกรรม_2171 รับน้องคหกรรม_2235 รับน้องคหกรรม_2531 รับน้องคหกรรม_2546 รับน้องคหกรรม_2726 รับน้องคหกรรม_2832 รับน้องคหกรรม_2836 รับน้องคหกรรม_3184 รับน้องคหกรรม_8864รับน้องคหกรรม_3869 รับน้องคหกรรม_4142 รับน้องคหกรรม_4686 รับน้องคหกรรม_4809 รับน้องคหกรรม_5529 รับน้องคหกรรม_5917 รับน้องคหกรรม_6094 รับน้องคหกรรม_6308 รับน้องคหกรรม_6310 รับน้องคหกรรม_6365 รับน้องคหกรรม_6482 รับน้องคหกรรม_6501 รับน้องคหกรรม_6568 รับน้องคหกรรม_6633 รับน้องคหกรรม_7029 รับน้องคหกรรม_7873 รับน้องคหกรรม_8201 รับน้องคหกรรม_8343 รับน้องคหกรรม_8461 รับน้องคหกรรม_9090 รับน้องคหกรรม_9143 รับน้องคหกรรม_9344

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *