ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครั้งที่ 1/2559

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_0066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *