ราชมงคลพระนคร สตาร์ทเครื่องเต็มสูบ โครงการศิลปะการแสดง ชุด “ เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี ”

ราชมงคลพระนคร สตาร์ทเครื่องเต็มสูบ โครงการศิลปะการแสดง ชุด “ เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี ” ละครเฉลิมพระเกียรติแห่งปี เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานโครงการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปะการแสดง “เมล็ดพันธ์ุเยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี” โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้ง ๙ คณะ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับ โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาต้นแบบ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๙ คณะ จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสาวนีย์ วงศ์จินดา และคุณศิรเมศร์ อัครภากุลเศรษฐ์ วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทและการจัดการแสดงละคร ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ละครร่วมสมัย ค่ายละคร และนำเสนอให้รู้จัก “ครูนาย” คุณมานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร ที่จะกรุณาให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาและผู้นำกระบวนการให้กับนักศึกษากลุ่มต้นแบบดังกล่าว พร้อมชี้แนวทางให้เห็นถึงขอบข่ายความรับผิดชอบในโครงการ ตลอดระยะเวลา ๑ ปีเต็ม รวมถึงความเชื่อมโยงกับกิจกรรม ๙ ราชมงคลสืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีนายธีรพล ชมชื่น หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้บรรยายให้รายละเอียดในช่วงท้ายโครงการปฐมนิเทศ ครั้งนี้

“…กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นับเป็นเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น ๑ ใน ๙ สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชน ในการจัดกระบวนการพัฒนาบทละครอย่างมีส่วนร่วม และผลิตละครเวที เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ และซาบซึ้ง ในพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของเรายังได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ดำเนินการในหน้าที่ประสานงาน กำกับติดตามความคืบหน้าและจัดพิธีเปิด-ปิด รวมทั้งกิจกรรมการถอดบทเรียน ในนามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยหวังว่า นักศึกษาต้นแบบทุกคน จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนี้ ตลอดระยะเวลา ๑ ปีเต็ม ความรู้ที่ท่านวิทยากร ผู้มีความรู้และประสบการณ์ได้ถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา เป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากการเรียนในห้องเรียน ดังนั้น ทุกกิจกรรมถือว่าเป็นกำไรของชีวิต ที่นักศึกษาต้นแบบทุกคน จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตในอนาคต…สืบไป” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love”

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *