อบรมหลักสูตร Microsoft office Word & Excels (ขั้นสูง)

DSC_0868-edit

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการสังคม ฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ อบรมหลักสูตร Microsoft office Word & Excels (ขั้นสูง) ให้แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรอบรม Microsoft office Word & Excels (ขั้นสูง) ” โดยมี นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับงานการบริการสังคม โดยเลือกกลุ่มผู้เข้าอบรม ได้แก่ ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความรักต่อสถาบันอีกด้วย ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งวิทยากรมากฝีมือ ได้แก่ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล และนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว

“ปัจจุบัน…เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้เท่าทันความเจริญเหล่านั้นอยู่เสมอ เพื่อการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่ออัพเดทความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย” รศ.สุภัทรา อธิการบดี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

DSC_0864DSC_0865 DSC_0859

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *