ราชมงคลพระนคร จัดงานรับนศ.ปี 1 ม.ล.ปนัดดา แนะชีวิตในรั้วม.ให้มีความสุข

ม.ล. ปนัดดา แนะชีวิตในรั้วม.ให้มีความสุข ด้านอธิการเผยราชมงคลพระนคร จัดทำคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ เชื่อลดปัญหารุนแรง-เพิ่มความสามัคคี

DSC_1973

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รวม 4,256 คน โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในมหาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ชีวิตในรั้วมหาลัยถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับการเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมากมาย มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี การเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เรียนรู้วิชาการเรียนแต่ต้องมีการเรียนรู้การใช้ชีวิต การรับน้อง การคบเพื่อน การมีคนรัก แสงสีวิลัย และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้แนะแนวทางเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน นักศึกษาควรเลือกใช้ให้ถูกวิธีและเป็นประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอนมากที่สุด ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่จะกังวนในเรื่องของการรับน้องทางภาครัฐจึงมีนโยบายการรับน้องเพื่อลดปัญหาต่างๆ และรุ่นพี่ควรรับรุ่นน้องอย่างสร้างสรรค์ทำให้เกิดความรักและผูกพันกัน

ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยดีใจอย่างมากที่ได้ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าสู่บ้านหลังใหม่ ในงานวันนี้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างมากและในทุกปีทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมรับน้อง ซึ่งกิจกรรมรับน้องใหม่ เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง แต่จากข่าวหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีการรับน้องแบบไม่พึงประสงค์ สนุกสนานเกินขอบเขตและมีการใช้กำลัง ราชมงคลพระนครได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีนโยบายจัดทำ หนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 (Creative Activity Lists for Freshmen 2016) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องที่มีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข และสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คู่มือรับน้องอย่างสร้างสรรค์ยังขานรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกำหนดเกณฑ์และมาตรการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ ไม่ใช้วิธีบังคับ กดดัน, ให้การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และสามารถจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 นอกจากนี้ราชมงคลพระนคร ได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษาของทุกคณะได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องเข้าสำรวจการจัดกิจกรรมรับน้องทุกวัน

อธิการบดี กล่าวต่อว่า หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวจะมีการสั่งระงับกิจกรรมทันที พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมรายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อลงโทษตามวินัยนักศึกษา เช่น การตัดคะแนนกิจกรรม พักการเรียนหรือการพ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกรรมการในการพิจารณา ภายในเล่มหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพลงเชียร์ เช่น เพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงตุ๊กๆ เพลงฉันและเธอ ฯลฯ และเกมส์ที่เชื่อมความสามัคคี ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะบอกวิธีเล่น-ร้อง อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามคู่มือฉบับนี้ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นจาก อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่า ทั้ง 9 คณะ “เราจึงเชื่อว่าการจัดทำคู่มือเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมรับน้องอย่างมีความสุข และลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง”

สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ได้ที่ http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ โทร 02-665-3777 ต่อ 6051

DSC_3128DSC_3119DSC_1884-editDSC_2978-editDSC_1893DSC_1901DSC_1911DSC_1916DSC_1931DSC_1933DSC_1935DSC_1937DSC_1955DSC_1970

 

DSC_2015 DSC_2028 DSC_2047 DSC_2050 DSC_2051 DSC_2052 DSC_2065 DSC_2092 DSC_2097 DSC_2101 DSC_2104 DSC_2119 DSC_2135 DSC_2150 DSC_2182 DSC_2184 DSC_2195 DSC_2207 DSC_2212 DSC_2257

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *