เปิดเวทีนักวิจัยหน้าใหม่

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลคอนเทนท์มัลติมีเดีย และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ออกเผยแพร่ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร02-665- 3777 ต่อ 6817, 6833 นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์, นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย หรือ http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress

ทั้งนี้บทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและเป็น ข้อคิดเห็นของ ผู้ส่งบทความเท่านั้น

13405196_10209364621529769_1528357511_o

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *