เชิญร่วมงานครบรอบวิทยาเขตเทเวศร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเทเวศร์ ครบรอบ 67 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอัตลักษณ์ครูช่างเทเวศร์  โดยงานจะจัดขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม  2559  ณ  ลานหน้าพระบรมรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และห้องประชุมกรมหลวง  ชั้น 6  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *