อบรมเตรียมความพร้อม Talent Mobility

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ซึ่งเป็นโครงการของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคเอกชน  โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 4-8 กรกฏาคม 2559 และวันที่ 11-14 กรกฏาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *