อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

IMG_7070

สำนักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)/สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)  จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ภายในงานมีการบรรยายระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอีกด้วย  โดยงานมีขึ้นเมื่อวันที่ 11-13  กรกฎาคม  2559   ณ  ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์  ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

IMG_7039 IMG_7042 IMG_7045 IMG_7048 IMG_7050 IMG_7054 IMG_7057

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *