ราชมงคลพระนคร เผยแพร่วัฒนธรรม ณ แดนอาทิตย์อุทัย

สาธิตญี่ปุ่น_4180

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและแสดงความร่วมมือกันทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ณ Symbol Tower เมืองทะกะมะสึ ประเทศญี่ปุ่น

สาธิตญี่ปุ่น_1358 สาธิตญี่ปุ่น_2116 สาธิตญี่ปุ่น_7453สาธิตญี่ปุ่น_7544สาธิตญี่ปุ่น_5789สาธิตญี่ปุ่น_6137สาธิตญี่ปุ่น_2536สาธิตญี่ปุ่น_6689

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *