ราชมงคลพระนคร ผุดคู่มือรับน้องปี 59

ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบาย สกอ. ดึงตัวแทนนักศึกษา 9 คณะ จัดทำคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ เชื่อลดปัญหารุนแรง-เพิ่มความสามัคคี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า กิจกรรมรับน้องใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง แต่จากข่าวหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีการรับน้องแบบไม่พึงประสงค์ สนุกสนานเกินขอบเขตและมีการใช้กำลัง ราชมงคลพระนครได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีนโยบายจัดทำ หนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 (Creative Activity Lists for Freshmen 2016) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับน้องที่มีความสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช้ความรุนแรง ปลอดอบายมุข และสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คู่มือรับน้องอย่างสร้างสรรค์ยังขานรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกำหนดเกณฑ์และมาตรการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่ ไม่ใช้วิธีบังคับ กดดัน, ให้การจัดกิจกรรมประชุมเชียร์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น โดยการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 18.00 น. และสามารถจัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังเปิดภาคเรียนที่1 นอกจากนี้ราชมงคลพระนคร ได้มอบให้กองพัฒนานักศึกษาของทุกคณะได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน พร้อมทั้งจัดอาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องเข้าสำรวจการจัดกิจกรรมรับน้องทุกวัน

อธิการบดี กล่าวต่อว่า หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวจะมีการสั่งระงับกิจกรรมทันที พร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมรายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อลงโทษตามวินัยนักศึกษา เช่น การตัดคะแนนกิจกรรม พักการเรียนหรือการพ้นสภาพนักศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกรรมการในการพิจารณา ภายในเล่มหนังสือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่ม เพลงเชียร์ เช่น เพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงตุ๊กๆ เพลงฉันและเธอ ฯลฯ และเกมส์ที่เชื่อมความสามัคคี ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะบอกวิธีเล่น-ร้อง อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามคู่มือฉบับนี้ได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นจาก อาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่า ทั้ง9 คณะ “เราจึงเชื่อว่าการจัดทำคู่มือเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมรับน้องอย่างมีความสุขและลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง”

สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือรับน้องสร้างสรรค์ได้ที่http://std.offpre.rmutp.ac.th หรือ โทร: 02-665- 3777 ต่อ 6051

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับน้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *