ราชมงคลพระนครปรับแผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบาย Thailand 4.0

DSC_0089

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อปรับนโยบายมหาวิทยาลัยให้เข้ากับ Mega-Trend และนโยบาย Thailand 4.0 โดยเชิญกรรมการสภาและสภาวิชาการมหาวิทยาลัย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมแนะนำแนวทาง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ทุกหน่วยงานต้องปรับตัวให้เข้า Mega-Trend ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 จากคณะรัฐบาลฯ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศักยภาพ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ราชมงคลพระนครจึงได้ทำการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลมุ่งเน้นเรื่องของการศึกษาไปที่การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ราชมงคลพระนครจึงทำการแบ่งสายการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ สายวิชาการ และสายสนับสุนน เพื่อให้การปรับแผนยุทธศาสตร์ตรงตามการดำเนินงานของแต่ละสายงานมากที่สุด รองรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ ทำการลงพื้นที่ทั้ง 4 ศูนย์ 9 คณะ 23 หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ศักยภาพ และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี ได้มีการสรุปภาพรวมใหญ่ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคต เน้นคุณภาพนักศึกษามากกว่าปริมาณ สร้างศูนย์บริการสังคมและ Center of Excellence ทุกคณะตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิตอลและอุตสาหกรรมของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชน การบูรณาการหลักสูตรข้ามคณะผ่าน “ศูนย์กลางสถาบันสหวิทยาการศึกษา สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้าน Applied Science รวมไปถึงการพัฒนาระบบการทำงานของสายสนับสนุน เช่น การสร้างระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานภายในและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ปฏิรูปโครงสร้าง พัฒนาแผนกำลังคนของมหาวิทยาลัยในอนาคต จัดทำ Succession Plan สำหรับ Key Person เน้นการพัฒนา Appropriated technology และ Innovation เป็นต้น

อธิการบดี กล่าวต่อว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยสู่อนาคตและกรณีศึกษาการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับการบรรยาย“ทิศทางการพัฒนาอุตสากรรมของประเทศไทยสู่อนาคตและบทบาทสภาอุตสาหกรรมฯ กับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยี” เพื่อนำข้อคิด ข้อเสนอแนะไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *