ราชมงคลพระนครถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

DSC_1487 DSC_1537 DSC_1538 DSC_1907 DSC_1963 DSC_1996 DSC_2030 DSC_2048 DSC_2057 DSC_2073

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *