สำนักประกันคุณภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)/สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)  จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนวคิดการประเมินคุณภาพการศึกษา  ภายในงานมีการบรรยายระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอีกด้วย  ขอเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 ศูนย์พณิชยการพระนคร สอบถามเพิ่มเติม 0-2665-3555 ต่อ  2101-2103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *